اولین شرکت ایرانی ارائه کننده سیستم های الکترونیکی حضور و غیاب و Access Control در نمایشگاه های بین المللی:
دبی: Gitex 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012
استانبول:Cebit 2005,2006,2007
آلمان:Cebit 2005,2006,2007
آلبانی: تجارت 2010
تغییر در مکانیزم لینک حقوق و دستمزد در نرم افزار...
اعلام عمومی برای شرکت های تولید کننده نرم افزارهای...
دهمین حضور پیاپی و موفق شرکت علم و صنعت در ...
انتخاب شرکت علم و صنعت به عنوان مجری کنترل تردد...

گوگل و تکنولوژی تشخیص چهره
سیستم تشخیص سه بعدی چهره
بینی الکترونیکی
خصوصیتی که فقط چشم واجد آن است!
سیستم های بیومتریک - تشخیص چهرهST-Face | ST-Sharp | ST-Pro | ST-2000 | ST-Rest | Guard2000 | Long Range Reader | ST-100 | ST-300 | BioCa | BioMini | Fargo C30 Printer | HDP-5000
WinKart | WinTas | WinRest | WebKart | WinPark | WinSchool | WinClub | WinGuard | Access | Mifare | DLLs

Copyright©1384-1391-www.elmosanat.com